För elever på skolan

Närvaro/Frånvaro

Då elev påbörjat sin utbildning på gymnasieskolan är närvaro obligatorisk, inte bara lektioner utan även vid andra aktiviteter som skolan föreskriver (t.ex. friluftsdagar). Frånvaro från sådana aktiviteter ska registreras och rapporteras till mentor. Som giltig frånvaro räknas anmäld sjukdom, olycksfall och beviljad ledighet. Frånvaro på grund av resor som ej beviljats av rektor betraktas som ogiltig frånvaro. Mentor får bevilja maximalt en dags ledighet per termin. Ledighet beviljas regelmässigt för läkarbesök, särskilt ömmande privata skäl, körkortsprov och halkkörning. Skolk motsvarande ett par tillfällen rapporteras av skolan vidare till CSN. Vid nivån 5% ogiltig frånvaro rapporterar skolan alltid till CSN. Eleven riskerar då att få sitt studiebidrag indraget. Närvaron kan följas i systemet Skola24. Om du som förälder vill ha inloggningskod så kontaktar du expeditionen.

Frånvaroanmälan

Frånvaro ska alltid meddelas senast kl. 8.30 såvida detta inte förhindras på grund av olycksfall. Frånvaroanmälan ska för elev under 18 år meddelas av målsman till expeditionen på telefon 0530-182 57. Myndig elev ska själv meddela detta till expeditionen 0530-182 57.

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet ska göras på avsedd blankett. Denna kan laddas ned här eller hämtas på expeditionen. Alla ledigheter skall ansökas i god tid, helst minst två veckor i förtid. Mentor får bevilja maximalt en dags ledighet per termin. Ledighet beviljas regelmässigt för läkarbesök, särskilt ömmande privata skäl, körkortsprov och halkkörning. Ledighet för semesterresor utanför loven liksom vanliga körlektioner beviljas som regel inte.

Elevskåp

Elevskåpen är försedda med individuella lås och separata nycklar. Nycklar kan fås hos vaktmästaren till en depositionskostnad av 60:-, som fås tillbaka då nyckel återlämnas. Om en nyckel förkommer, måste en ny beställas hos låsbolag och betalas av den elev som tappat den. Observera att elevskåpen inte är elevens privata utrymme. Skolan har huvudnyckel och kan i vissa situationer ta beslut om att öppna skåp. Skåpen är avsedda att användas för förvaring av skolmaterial.

Avhopp från kurs

Om elev hoppar av från en obligatorisk kurs, kan det innebära att eleven ej kan få avgångsbetyg från gällande program. Kurspoängen måste också hämtas in av annan kurs för att kunna erhålla avgångsbetyg. Avhopp kan göras efter samtal med studie- och yreksvägledare och beslut av rektor.

Stölder

Stölder är ovanligt, men om denna tråkiga händelse skulle inträffa, tänk då på att skolan ej kan ersätta saker som blivit stulna. Du som elev måste själv ta ansvar för det du tar med till skolan.

Resebidrag

Om du måste resa till din skola varje dag betalar kommunen resorna. Du får ett busskort om du söker resebidrag. Man måste ha minst 6 km till skolan för att vara berättigad till skolskjuts. De som bor i Mellerud och går på Dahlstiernska gymnasiet åker med kommunens ordinarie skolskjutsnät. Elever som bor i annan kommun och går på Dahlstiernska gymnsiet ansöker om busskort i sin hemkommun. Här finner du blankett och regler för att söka resebidrag

Inackorderingsbidrag

Om du måste flytta för att kunna gå på din gymnasieutbildning har du möjlighet att söka inackorderingstillägg. Storleken på tillägget är beroende av avståndet till din studieort. Melleruds kommun betalar inte inackorderingstillägg till elever som mottagits som andrahandssökande till en gymnasieutbildning. Här finns blankett och regler för att söka inackorderingstillägg

För mer information

Kultur- och utbildningskontoret Linda Eriksson 0530-181 17